Akkreditált pedagógusképzések

Az akkreditált képzések helyszíne a Millenáris vagy egyéb, külön egyeztetett helyszín.
Részletes információk:

http://pedakkred.oh.gov.hu/PedAkkred/Catalogue/CatalogueList.aspx

A sokféleség esztétikája és politikája:
a társadalmi és kulturális különbségek és az iskolai oktatás

30 órás akkreditált képzés
Engedély szám: OKM-3/123/2008

A képzés célja, hogy a pedagógusokat megismertesse az interkulturális és a multikulturális oktatás elméletével és nemzetközi gyakorlatának tapasztalataival. A multikulturális iskola és pedagógia alapvetően a kulturális sokszínűség, az eltérő társadalmi és kulturális mikrovilágok létezésére, illetve a kulturális másság kapcsán jelentkező megértésbeli problémákra, konfliktusokra, és szegregációs jelenségekre ad hatékony választ. A kulturális másság jelensége és a vele összefüggő problémák nem kizárólag a 20. és a 21. századra és nem csupán a nyugati világra jellemzőek. Célunk, hogy a pedagógusok széles történeti összefüggésekbe ágyazva ismerkedjenek meg a kulturális idegenség alapvető kérdéseivel. Fontosnak tartjuk továbbá, hogy a megszerzett ismereteken keresztül szemléletük és iskolai mindennapjaik részévé váljék a kulturális hovatartozások sokféleségének tisztelete, s munkájuk során tudatosan alkalmazzák ezt a tudásukat, így tompítva a Magyarországon oly élesen jelentkező szegregációt és diszkriminációt.
A 30 órás akkreditált képzés két nagy egységből épül fel. Az első – „Elméleti keretek, történeti diskurzusok” címet viselő – inkább teoretikus természetű blokkban a másság, az idegenség kultúrtörténetével foglalkozunk, azzal a céllal, hogy tisztázzuk: számos, a kulturális különbségek kapcsán érzékelt, s újnak tartott jelenségnek történeti vonatkozásai és gyökerei vannak. Rávilágítunk arra, hogy magától értetődőnek vett kiindulópontjaink (például a nemzeti hovatartozás, a nemzeti kánon, magas kultúra stb.) sajátos, konfliktusoktól és diszkriminációtól nem mentes keletkezési történettel bírnak. A történeti áttekintés arra is módot kínál, hogy nagyobb összefüggésekbe ágyazzuk az iskolai helyzetekben, a tanár-diák, tanár-szülő közti kommunikációban észlelt kulturális „nézeteltéréseket”, a különböző hovatartozásokból, identitásokból fakadó megértésbeli problémákat, konfliktusokat.
A másik egység – „Az iskola mint a multikulturális társadalom laboratóriuma” – fókuszában a multikulturális iskola koncepciója és modellje áll. Megismerkedünk a jellegzetes nyugat-európai problémákkal és megoldási kísérletekkel, alternatív, iskolán kívüli, de pedagógiai színterekkel. Feltárjuk a multikulturális oktatást övező politikai, társadalmi konfliktusokat és vitákat. Elemezzük a magyarországi helyzetet, az előítéletek természetét, s egyes konkrét jelenségekkel kapcsolatban stratégiák kidolgozására is törekszünk.
A továbbképzés teljesítéséhez foglalkozások legalább 90 %-án való jelenlét és egy kb. 10-15 oldalas esszé megírása szükséges.
Javasoljuk
Óvodapedagógusok, tanítók, szaktanárok, gyógypedagógusok, kollégiumi nevelők, szociálpedagógusok részére. Intézményvezetőknek, diákönkormányzatot segítő pedagógusoknak, gyermekvédelmi felelősöknek, munkaközösség vezetőknek, osztályfőnököknek, szabadidő-szervezőknek, gyakorlóiskolai vezető tanároknak, óvodai szakvezetőknek.
Időkeretek: pihenőnapokon, munkanapokon 3X10 órában, vagy 4×7,5 órában, vagy 6×5 órában.
Részvételi díj összege: 30-38 000 Ft / fő

 Kutatás, fejlesztés, innováció az oktatásban – az innovatív gondolkodás szerepe a tanulói kompetenciák hatékony fejlesztésében
30 órás akkreditált képzés
Engedély szám: OKM-3/206/2008

A továbbképzés elsődleges (direkt) célja, hogy a résztvevők a kutatás, fejlesztés, innováció (K+F+I) témakörben ismereteket szerezzenek a fogalmak tartalmával, jelentésével, magasabb rendű társadalmi jelentőségével, az oktatásban betöltött szerepével és mindennapi életünkre gyakorolt közvetlen hatásával kapcsolatban.
A konstruktív pedagógiai eljárások alkalmazása révén saját élményeket szerezzenek és ennek hatására saját metodikai stratégiát, infokommunikációs eszköztárat dolgozzanak ki a tanulói kompetenciák hatékony fejlesztésének érdekében.
A továbbképzés indirekt célja, hogy a résztvevők megértsék, hogy az innovatív gondolkodás fejlesztése és eljárások tudatos alkalmazása az oktatási folyamatban képes pozitív irányba elmozdítani a tanulók jövő- és énképét.
A képzés a kompetencia-alapú oktatást támogatja: a kutatás, fejlesztés, innováció folyamatainak megismerésén keresztül mutatja be a résztvevők számára a tanulók ez irányú fejlesztésének szükségességét, lehetőségeit, módjait. A fogalmi, rendszerszintű megismerés mellett hangsúlyt fektet arra, hogy a konstruktív pedagógia elméletét, az interdiszciplinaritás szemléletét, a kutatómunkát, a heurisztikus tanulást, miként lehet a mindennapi iskolai gyakorlat részévé tenni.
A teljesítés feltétele egy konkrét korosztályra kidolgozott, a gyakorlatban is alkalmazható, a kutatás, fejlesztés, innováció (ezen belül a résztvevő által választott) témakörben megírt 5 alkalmas, 5X45 perces (kb. 5 A/4-es oldal terjedelmű) projektvázlat és a képzés 100%-án való részvétel.
Javasoljuk: tanítók, tanárok, kollégiumi nevelők részére. Intézményvezetőknek, helyetteseknek, diákönkormányzatot segítő pedagógusoknak, osztályfőnököknek, szabadidő-szervezőknek, gyakorlóiskolai vezető tanároknak, óvodai szakvezetőknek.
Időkeretek: pihenőnapokon 3X10 órában.
Részvételi díj összege: 30-38 000 Ft / fő

A digitális eszközök használata a kompetencia alapú oktatásban
30 órás akkreditált képzés
Engedély szám: OKM-3/201/2008

A továbbképzés elsődleges célja, hogy a résztvevők ismerjék meg az oktatás során alkalmazható információs és kommunikációs technológiai eszközöket. A digitális írástudás szükségessége indokolja, hogy az iskolákban a tudásszerzés folyamán, készség szinten használják a gyerekek a digitális eszközöket. Ez sok esetben a pedagógusoknál olyan fejlesztendő terület, amely nélkül nem tudnak versenyképes tanulókat kiadni az iskolapadból. Az eszközök biztos használata és oktatási folyamatokba integrálása mindezeknek a készségeknek a fejlesztését, mind pedig a módszertani sokszínűséget hivatott elősegíteni. A képzés folyamán azoknak a technikai eszközöknek a használatát sajátítják el a hallgatók, amely korosztálytól vagy tantárgytól függetlenül felhasználhatók az oktatás folyamataiban. Emellett olyan korszerű és nem frontális módszerek alapjaival is megismerkedhetnek, mint a kooperatív tanulásszervezés vagy a projektgondolkodás. A képzés olyan komplex, a kompetencia alapú tanításhoz ad gyakorlati segítséget a pedagógusoknak, amely nem csak a technikai eszközökhöz, pl. az interaktív tábla használatához nyújt segítséget, hanem módszerek és munkaformák változatos használatára és alkalmazására is alternatívákat kínál. Az egyes téma blokkok után közös értékelésre kerül sor, majd a tanúsítvány egy a gyakorlatban is alkalmazható óravázlat elkészítését követően adható ki, amit a tanult munkaformák és technikák használatával állítanak össze a hallgatók.
A résztvevő a program során megismeri a digitális írástudás jelentőségét alátámasztó legfontosabb tényeket és a korszerű tudásfelfogással és pedagógusszereppel kapcsolatos elméleteket. Megtanulja kezelni az eszközöket (laptop, PC, digitális tábla, projektor, hangszóró, mikrofon, CD-R, DVD-R, flash drive), használni az oktató-nevelő munka során hasznosítandó alapvető szoftvereket (Word, Excel, PowerPoint, Paint, Movie Maker, Frontpage, Sharepoint, Internet Explorer), Megtanul keresni internetes keresőmotorral (Google), digitális tananyagban (SDT), adatbázisban (Wikipedia, Magyar Elektronikus Könyvtár, lap.hu oldalak).
A továbbképzés teljesítésének feltétele egy minimum A/4-es oldal terjedelmű, 45 perces óravázlat elkészítése választott témakörben. Szoftverekkel, digitális eszközökkel való feldolgozás, az eszközválasztás indoklása, a megvalósítás konkrét terveinek elkészítése.
Javasoljuk: tanítók, szaktanárok, kollégiumi nevelők részére. Intézményvezetőknek, helyetteseknek, diákönkormányzatot segítő pedagógusoknak, osztályfőnököknek, szabadidő-szervezőknek, gyakorlóiskolai vezető tanároknak, óvodai szakvezetőknek.
Időkeretek: pihenőnapokon, 3×10 órában.
Részvételi díj összege: 30-38 000 Ft / fő

 A Classmate PC alkalmazása az iskolai tanórán – módszertani és szoftveres ismeretek a digitális oktatáshoz
30 órás akkreditált képzés
Engedély szám:
OKM-4/80/2009

A továbbképzés elsődleges célja az, hogy a résztvevők tanulják meg a Classmate PC osztálytermi alkalmazási lehetőségeit. Tanulják meg a tanórai tervezésben és az interaktív szakaszban felhasználni az elsajátított eszközhasználati, módszertani és szoftverekkel kapcsolatos ismereteiket. Értsék meg, hogy a tudatos eszközhasználat alkalmas a tanulói kompetenciák fejlesztésére, valamint azt, hogy a digitális környezet megteremtése az iskolai tanórán a digitális írástudás fejlesztését támogatja.
A digitális írástudás szükségessége indokolja, hogy az iskolákban a tudásszerzés folyamán, készség szinten használják a gyerekek a digitális eszközöket. Ez sok esetben a pedagógusoknál olyan fejlesztendő terület, amely nélkül nem tudnak versenyképes tanulókat kiadni az iskolapadból. Az eszközök biztos használata és oktatási folyamatokba integrálása mindezeknek a készségeknek a fejlesztését, mind pedig a módszertani sokszínűséget hivatott elősegíteni.
A képzés gyakorlati jellegű, a frontális előadások aránya kevesebb, mint 20%.
A képzés az elvi alapvetések megfogalmazásával kezdődik, melynek során a résztvevők bemutató előadás keretében ismerkednek meg a digitális eszközök oktatásban való alkalmazásának szükségességével, a digitális környezet osztálytermi megteremtésével és a számítógép használatának oktatásban betöltött alapvető előnyeivel. Ezt követően egyéni feladatvégzés során teremtik meg a továbbképzésen használandó informatikai környezetet, majd egy, a továbbképzésen gyűjthető digitális dokumentumokat rendszerező informatikai könyvtárrendszert hoznak létre.
Az eszközhasználati blokkban páros munkában térképezik föl a Classmate PC hardveres adottságait és paramétereit, veszik használatba a digitális tollat, és négy fős csoportokban ismerkednek meg az órai munka oktatótermi szoftverrel történő koordinálásának lehetőségeivel. Egyéni feladatmegoldás és páros alkalmazás során szereznek gyakorlatot a digitális tábla használatában.
Csoportban szakjukhoz kötődően gyűjtenek digitális tananyagokat az Internetről.
Frontális gyakorlatvezetői előadás, egész csoportos játékfüzér kipróbálása, kooperatív csoportmunka során ismerkednek meg a drámapedagógia és a kooperatív csoportmunka előnyeivel, céljaival, alapfogalmaival és technikáival, a pedagógiai projekttervezés szakaszaival, és gyakorlatot szereznek abban, hogyan lehet komplex módon, projektben alkalmazni a Classmate PC-vel kapcsolatban tanult ismereteket.
A továbbképzésen a résztvevők gyakorlatvezetői irányítással összegyűjtik az alkalmazott módszereket – azok rövid jellemzésével, és konkrét, korosztályra, tantárgyra, témára szabott ötletek megnevezésével, amit a továbbképzés zárásaként digitális formában megkapnak.
A teljesítéshez a képzés 100%-n való részvétel és egy öt oldalas házi dolgozat leadása szükséges.
Javasoljuk:tanítók, szaktanárok, gyógypedagógusok, könyvtárosok, könyvtáros tanárok, szakoktatók, gyakorlati oktatók, kollégiumi nevelők részére. Intézményvezetőknek, helyetteseknek, diákönkormányzatot segítő pedagógusoknak, munkaközösség vezetőknek, osztályfőnököknek, szabadidő-szervezőknek, gyakorlóiskolai vezető tanároknak, óvodai szakvezetőknek.
Feltétel: számítástechnikai alapismeretek.
Időkeretek: pihenőnapokon, 3×10 órában.
Részvételi díj összege: 30-38 000 Ft / fő

A továbbképzés megnevezése: Számítógép- és internetalapú oktatási eszközök használata a mindennapi tanítási gyakorlatban
30 órás akkreditált képzés
Engedély szám:
OKM-3/124/2008

A továbbképzés internetes keresési gyakorlatot, azaz fejlett keresési technikák használatát, az oktatáskeresőkkel történő támogatását, ezen belül kiemelten az internetes keresés (kérdésfeltevés) módszertanának elsajátíttatását tűzte ki célul. A résztvevők, ezáltal a digitális tananyagokat és szemléltetőeszközöket saját maguk találják meg, illetve alkalmazzák a mindennapok tanári munkája során.
A továbbképzés során önálló internetes keresési stratégiákat építenek föl a résztvevők, amellyel mindennapi oktatási gyakorlatukat emelhetik magasabb szintre – a digitális (offline számítógépes, azaz internetet nem igénylő, illetve online, azaz internetalapú) taneszközök, interaktív szemléltető- és mérőeszközök felhasználásával. Továbbá képzettséget szereznek a tananyagbázisok (források) használatában is (ilyen pl. a Sulinet Digitális Tudásbázis, SDT). A képzés gyakorlati: az elmélet aránya mindössze 20%.
A képzés kezdete elméleti bevezetésből áll, ahol biztosítjuk a résztvevők számára, hogy a számukra nem világos részletekre visszakérdezzenek, azokat az előadóval értelmeztessék. Az előadások célja a keresőmotorok általános működési elveinek tisztázása, továbbá a konkrét keresési szintaktika alapelveinek bemutatása a Google példáján keresztül.
Az előadásokat követően számítógéptermi gyakorlatokat tartunk a résztvevőknek, amelyek során egy e-learning portálra feltöltött tananyagot, ezen belül minden egyes keresési technikára példát bemutató feladatokat kell megoldaniuk a gyakorlatvezető támogatásával. A gyakorlatvezető minden egyes példatípusra (amelyek a Google keresőprogramban alkalmazott prefixek és egyéb lehetőségek mindegyikét gyakoroltatják) készít egy mintamegoldást, amelyet bemutat a résztvevők számára, a további feladatokat pedig egyénileg kell megoldani, ehhez a gyakorlatvezető egyénre szabott segítséget nyújt. Az egyes csoportok számára külön-külön gyakorlatvezető tartja a specifikus digitális (PC-s és online) oktató- és szemléltetőeszközök használatát megismertető és gyakoroltató számítógéptermi órákat. Minden műveltségterületen tanító az arra a területre jellemző eszközökkel ismerkedik meg (ezek egy részét az SDT-ből merítjük), és a képzés legutolsó blokkjában, amely az értékelést is tartalmazza, további csoportbontásban, azaz a műveltségterületek képviselőit 3-4 fős kis csoportokra osztva készíttetjük el a kiértékelés alapját szolgáltató záró prezentációt, amelyben már önállóan talált digitális (PC-s és online) eszközök megértéséről és használatáról is tanúbizonyságot kell tenniük. A kiscsoportok egy-egy felelőse powerpoint prezentáció formájában, amelyet részben a többi résztvevő, részben a gyakorlatvezető értékel. A prezentáció során mérjük az óravázlatban bemutatott digitális taneszközök használatának biztosságát, illetve a saját taneszköz-találatok minőségét. Elvárás az képzés 100%-n való részvétel tekintettel arra, hogy továbbképzés a gyakorlat megszerzésére helyezi a hangsúlyt, és a házi feladatok leadása.
Javasoljuk: tanárok, gyógypedagógusok, könyvtáros tanárok, kollégiumi nevelők részére. Intézményvezető-helyetteseknek, diákönkormányzatot segítő pedagógusoknak, osztályfőnököknek, rendszergazdáknak, szabadidő-szervezőknek, gyakorlóiskolai vezető tanároknak, óvodai szakvezetőknek.
Időkeretek: pihenőnapokon, munkanapokon: 3×16 órás vagy 4×12 órás, vagy 6×8 órás.8×6 órás, vagy 12×4 órás, vagy16x3 órás egységként.
Részvételi díj összege: 30-38 000 Ft / fő

© 2013 Jövő Iskolája

Scroll to top